Landøvej 16 C - Lejernes - Lejerforening Fyn

Gå til indhold

Landøvej 16 C

Afgørelser
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Vedrørende renovation:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en driftsudgift indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (30/6 2009 GD209.48H) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser: "Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel". Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation.
Udlejer skal tilbagebetale lejer den opkrævede betaling for renovation fra lejeaftalens indgåelse til den 31. maj 2014.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
Vedrørende varmeregnskab:
Udlejer blev på nævnets møde den 14. april 2015 meddelt frist til inden 4 uger at aflægge gyldigt varmeregnskab.
Ved mødet den 12. maj 2015 havde udlejer endnu ikke efterkommet nævnets anmodning og havde heller ikke fremsendt dokumentation for udgifterne til varme.
Da varmeregnskabet ikke er gyldigt aflagt, har udlejer mistet retten til a conto betalingen og skal derfor tilbagebetale lejer de opkrævede a conto beløb fra indflytningsdatoen 9. december 2013 og til 31. maj 2014.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
Efterlever en ejer ikke Huslejenævnets afgørelse, hvor fristen er 4 uger fra modtagelse af nævnets afgørelse, og bliver Huslejenævnet gjort opmærksom herpå, anses det for en overtrædelse af Lejelovens § 113 a, medmindre afgørelsen er indbragt for Boligretten, se vedlagte kopi af orientering fra G.I. om registrering mv. af ejere, der ikke efterlever endelig afgørelse fra
Huslejenævnet.
Kilde: Afgørelse fra Huslejenævnet i Assens Kommune vedrørende Landø 16 C, Haarby
Tilbage til indhold